مبلغ مورد نظر خود را مشخص کنید
یا از مبالغ زیر انتخاب کنید

تومان

مشارکت شما در پروژه

0تومان

انتخاب شیوه پرداخت

سفیران دانایی بندر جاسک
سفیران دانایی بندر جاسک
تهیه ویلچر، عصا، تشک طبی، واکر و پوشینه