پرسنل اداری

لبخند زبان بین المللی مهربانیست

حامد احمدی
حامد احمدی

رابط انجمن با خیّرین

سابقه فعالیت در انجمن: 6 سال به عنوان پرسنل اداری

 

شهره پدرام
شهره پدرام

مسئول کمیته ایتام

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان نیروی داوطلب

8 سال  به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 4

محمد رفیع بخشی زاده
محمد رفیع بخشی زاده

رابط انجمن با خیّرین

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان نیروی داوطلب

31 سال به عنوان پرسنل اداری

مهلا حلمی
مهلا حلمی

مسئول روابط عمومی

سابقه فعالیت در انجمن: 3 سال به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 6

عاطفه بندری پور
عاطفه بندری پور

مسئول دبیرخانه

سابقه فعالیت در انجمن: 4 سال به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 7

سیده فهیمه حسینی
سیده فهیمه حسینی

مسئول کمیته های روستایی و آتیه سازان

سابقه فعالیت در انجمن: 6 سال به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 3

هانیه جلالی
هانیه جلالی

مسئول کمیته شهری

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 5

محمد محمودی
محمد محمودی

مسئول تدارکات

سابقه فعالیت در انجمن: 14 سال به عنوان نیروی داوطلب

3 سال به عنوان پرسنل اداری

مرجان مستوفی فرد
مرجان مستوفی فرد

مسئول حسابداری

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان نیروی داوطلب

4 سال  به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 7

لطف اله معینی
لطف اله معینی

مسئول واحد سلامت

سابقه فعالیت در انجمن: 11 سال به عنوان پرسنل اداری

07632231357 داخلی 2

منصور غلامشاهی
منصور غلامشاهی

مدیر اجرایی

سابقه فعالیت در انجمن: 5 سال به عنوان مدیر اجرایی

07632231357 داخلی 8