گزارش رمضان 1401

گزارش عملکرد انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
در خصوص سبد غذایی رمضان، فطریه و کفاره روزه

مبلغ جمع آوری شده بابت سبد غذایی رمضان
 454 میلیون تومان

مبلغ جمع آوری شده بابت فطریه و کفاره روزه
 625 میلیون تومان

_____________________________________

توزیع 1000 کارت خرید تارا مارکت

توزیع 2012 کیسه برنج 10 کیلویی

توزیع 560 کیلو مرغ و 1540 کیلو خرما

توزیع 158 میلیون تومان از محل فطریه و کفاره 

سبد غذایی، فطریه و کفاره روزه بین 2200 خانواده تحت پوشش توزیع گردید.