فیلتر پروژه ها
پروژه ها

کمک هزینه زندگی 1402
امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
106,670,000 تومان
از مبلغ کل 100,000,000 تومان
موفق

کمک هزینه زندگی
امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
210,000 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم

تهیه کولر جهت مسجد گله داری
تهیه کولر اسپلیت ایستاده 60 هزار گری

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
4,036,000 تومان
از مبلغ کل 180,000,000 تومان
ناموفق

تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه
تهیه کولر برای دفتر انجمن خیریه

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
21,200,000 تومان
از مبلغ کل 70,000,000 تومان
ناموفق