کمک هزینه درمان

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 300,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان ارجمند انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس؛ در سال 1402 با حمایت شما از طریق پرداخت کمک هزینه درمان و زکات توانستیم به درمان و معالجه 857 بیمار نیازمند به مبلغ 1 میلیارد و 70 میلیون تومان بپردازیم.

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

 

شماره حساب:

0108914918003

شماره کارت:

6037-9911-9954-1701

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

 

میهمان

میهمان

میهمان

فهیمه ملاحی

فهیمه ملاحی

فرحان

فرحان